Thursday, September 15, 2016ಗೋ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶ್ರೀ 
ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ  ಕೊಡಮಾಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅನುಗ್ರಹ  ಗೋ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದ ಸುಂದರ ಘಳಿಗೆ ...... 

Sunday, November 30, 2014

Sunday, November 2, 2014

http://www.youtube.com/watch?v=WxJKZ7xWy78http://www.youtube.com/watch?v=WxJKZ7xWy78
               UÀÄgÀĨÉÆåà £ÀªÀÄ:
²æÃgÁªÀiÁ¥Àðt PÀ¯Á ªÉâPÉ (j) ªÀiÁgÀÄw¥ÀÄgÀ
           ( vÁ¼À ªÉÄüÀ gÀAd£É)
               ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢
dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æÃgÁWÀªÉñÀégÀ ¨sÁgÀwà ²æÃUÀ¼ÀªÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀqÉzÀÄ  ²æÃDAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ²æÃgÁªÀiÁ¥Àðt ¸À¨sÁªÀÄAl¥ÀzÀ°è 2010 ¸É 13 gÀAzÀÄ GzÁÏl£ÉUÉÆAqÀ ²æÃgÁªÀiÁ¥Àðt PÀ¯ÁªÉâPÉ (j) AiÀÄ  £Á®Ì£Éà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ F ±ÀĨsÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è ªÉâPÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÁa¸À®Ä ºÀµÀðªÁUÀÄwÛzÉ.
CAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ-¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄð EAzÀÄ dUÀzÀUÀ® «¸ÁÛgÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀgÀ »AzÉ ºÀvÁÛgÀÄ PÉÊUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ, ªÉâPÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MªÀÄä£À¹£À PÉ®¸À, ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ¯ÉÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV¹zÉ. ªÉâPÉAiÀÄ CzsÀåPÀë JA.f. ®PÀëöät ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀ CzsÀåPÉëAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð,  £ÀªÉA§gï  13  gÀAzÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ CzÀÆÞj¬ÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. AiÀÄPÀë UÀÄgÀÄ SÁåwAiÀÄ ¥ÀÄgÀ¥ÉàªÀÄ£É J.Dgï. UÀt¥ÀwAiÀĪÀjUÉ ªÉâPÉAiÀÄ ¸À£Áä£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Éå eÉÆåÃw ZÀAzÀæªÀi˽, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå ºÁ®UÀzÉÝ GªÉÄÃ±ï ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÁgÀåPÀæªÀÄPÉÌ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrvÀÄÛ.  gÀªÉÄÃ±ï ºÉUÀqÉ UÀÄAqÀƪÀÄ£É «gÀavÀ UÉÆà ¨sÁgÀw AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ.  r¸ÉA§gï 3  gÀAzÀÄ  ²æÃDAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ZÀA¥Á µÀ¶× PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÉâPÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ  gÀªÉÄÃ±ï ºÉUÀqÉ UÀÄAqÀƪÀÄ£É gÀa¹zÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀÈw D¹ÛPÀ ¥ÀªÀð  AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. F ªÀµÀð £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀµÀð.  vÁ®ÆPÀÄ AiÀÄĪÀ d£À ªÉÄüÀzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀàzsÉð ¤AvÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðªÉà DVvÀÄÛ. AiÀÄĪÀPÀgÀ°è ¸ÀàzsÁð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀtVjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ  vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖzÀ  AiÀÄĪÀd£ÀªÉÄüÀzÀ°è ªÉâPÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝ®èzÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è  gÁdåªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁjvÉÆõÀPÀ  §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ vÁ®ÆQUÉ QÃwð vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ.  gÁdåzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀzÀ 8 vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉâPÉ ¤ÃrzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ  AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É  PÀÄjvÀÄ D¸ÀQÛ E®èzÀ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ ªÀļÉUÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÜöÊAiÀÄð ¤ÃrzÉ.  EzÀ®èzÉ  ¸ÁUÀgÀ PÉÆÃUÉÆÃr£À°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ £É® zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÉÊAzÀÆj£À°è «±Àé ªÀiÁvÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À, PÁgÀtVj gÀxÉÆÃvÀìªÀzÀ°è D¹ÛPÀ ¥ÀªÀð ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÀ®èzÉ F ªÀµÀð ªÀiÁZïð£À°è ¥ÀæAiÉÆÃdPÀvÀézÀr  vÁ¼À ªÀÄzÀÝ¯É ¸À¥ÁÛºÀ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ.  ªÀÄvÀÄÛ QjÃl ¥ÀÆeÉ PÁgÀåPÀæªÀÄ CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÀqɬÄvÀÄ,
 £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÀªÉÄñïºÉUÀqÉ UÀÄAqÀƪÀÄ£É E¢ÃUÀ  K¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ §gÉ¢zÁÝgÉ. EªÀgÀ gÀa¹gÀĪÀ «±ÀéªÀiÁvÉ FUÁUÀ¯É  zÀQëuÉÆÃvÀÛgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ ªÉÄaÑUÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. EzÀgÀAvÉAiÉÄà  UÉÆèsÁgÀw, «£ÁAiÀÄPÀ «dAiÀÄ, D¹ÛPÀ ¥ÀªÀð ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArzÀÄÝ EAzÀÄ ¨sÀgÀvÀ ¸ÁªÀiÁædå ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀî°zÉ.  3 dįÉÊ  gÀAzÀÄ 4 £Éà ªÀµÀðzÀ KPÁzÀ² vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É GzÁÏl£É C«Ävï ºÉUÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ¯Á«zÀ N.PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï GzÁÏn¹zÀgÀÄ.  ZËwAiÀÄ°è PÀĸÀÄUÀÄAr PÀaÑUɨÉÊ®Ä, ºÉƸÀPɸÀgÉUÀ¼À°è AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ gÁAiÀĨÁjAiÀiÁV CAvÀeÁð®zÀ ªÀÄÆ®PÀ dUÀzÀUÀ® ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁAwæPÀ zÉÆõÀUÀ½AzÀ F ªÀµÀð ©vÀÛgÀUÉÆAr®è. ªÀÄvÉÛ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  MmÁÖgÉ  4 ªÀµÀðzÀ°è 100 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢zÉ.   £ÀªÀÄä ªÉâPÉUÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ Hj£À J®è ¸ÁªÀðd¤PÀ §AzsÀÄUÀ½UÀÆ,  ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ K¼ÉÎUÉ PÁgÀtgÁzÀªÀjUÀÆ £ÁªÀÅ RArvÁ C¨ÁjUÀ¼ÀÄ. KPÁzÀ² vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¯É £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀ ¤ÃrzÀ J®è PÀÄlÄA§PÉÌ DwäÃAiÀÄ £ÀªÀÄ£À. £ÀªÀÄä ªÉâPÉAiÀÄ £Á®Ì£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ CzÀÆÞjAiÀiÁV ¸ÀA¥À£ÀßUÉƼÀî®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ DVgÀĪÀ  JA.¦. ºÉUÀqÉ  CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀvÀÛ vÉÆqÀV¸À¹PÉÆAqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉÃqÀÄvÀÛ E°è zÁR°¹gÀĪÀÅzÉ®è PÉêÀ® £É£À¦£À°è G½¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀ®èzÉ E£ÀÆß £ÀÆgÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¹®è. ªÀåxÀð §gÀªÀtÂUÉAiÀiÁUÀzÉ J®èªÀÇ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀzÀÄÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå ¤vÀå. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀævÉåÃPÀë -¥ÀgÉÆÃPÀë ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®èjUÀÆ PÉÆÃn £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ £Á®Ì£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄ ZÀgÀtPÉÌ C¦ð¸ÀÄvÉÛêÉ.
                                                          
                                                       EAw
                                   ²æÃgÁªÀiÁ¥Àðt PÀ¯Á ªÉâPÉ (j) ªÀiÁgÀÄw¥ÀÄgÀ

3.11.2014
ªÀiÁgÀÄw¥ÀÄgÀ